За Нас

Форма на собственост – 100% частна.
Източници на финансиране – специални фондове за финансиране на неправителствени организации – 100%
Форма на счетоводство – двустранно.
Колективен орган на управление – общо събрание.
Основен източник на финансиране – приходи от неправителствени организации.
Институционен сектор – сектор нетърговски организации, обслужващи домакинства.
Национална отраслова класификация 9133 – дейности на др.организации с нестопанска цел, некласифицирани другаде.
Цели и Средства – Организиране и подпомагане на изследователска, диагостична дейност и профилактина дейнорст между етносите – Участие в реализиране на програми за социално подпомагане – Реализиране на образователни, здравни, социални и културни проекти и програми – Осъществяване на контакти и сътрудничество с ств и международни правителствени организации, свързани с дейността на Фондация България и в чужбина.